TƯỢNG VUA CHA NGỌC HOÀNG

TƯỢNG TAM TÒA THÁNH MẪU

TƯỢNG NGŨ VỊ TÔN ÔNG

TƯỢNG HOÀNG BƠ, HOÀNG BẢY, HOÀNG MƯỜI

TƯỢNG TRẦN TRIỀU, TƯỢNG SƠN TRANG

TƯỢNG CÔ, TƯỢNG CẬU

TƯỢNG QUAN ÂM, TƯỢNG PHẬT BÀ

ĐỘNG SƠN TRANG, ĐỘNG NGŨ HỔ

BÀN ÁN GIAN, BÀN Ô SA

GIAN THỜ GIA TIÊN

CỬA VÕNG

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KHÁM TƯỢNG, KHÁM THỜ