Sự Tích Về Tượng Chuẩn Đề

Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết kinh Đài La Ni nguyện cầu cho tất cả trong thế gian này được bình an, mong cộc sống tốt đẹp với mọi người, vì vốn dĩ loài người sống trong khổ hạn và nhất là dưới ách thống trị của những […]